NAJČASTEJŠIE SOCIÁLNO – EKONOMICKÉ PROBLÉMY RODINY

Rodina je nevyhnutný predpoklad pre správny osobný a sociálny vývoj človeka. Od útleho detstva si osvojujeme sociálne role, získavame zručnosti a zaraďujeme sa do spoločnosti. Všetko to prebieha bez problémov v prípade, kým je rodina funkčná. Poznáme štyri oblasti, ktoré sú potrebné pre správne fungovanie rodiny:
– Osobné fungovanie,
– Manželské fungovanie,
– Rodičovské fungovanie,
– Sociálno – ekonomické fungovanie.
bolest hlavy
Solidarita a súdržnosť v rodine sú najdôležitejšie faktory, ktoré musia v rodine pretrvávať. Pri hodnotení sociálno – ekonomickej situácie zohrávajú najdôležitejšiu úlohu príjmová situácia.

Nedostatočné finančné zabezpečenie rodiny nepriaznivo pôsobí aj na uspokojovanie potrieb všetkých jej členov a tiež na chod domácnosti. K ďalším dôsledkom v rodinách patrí nedostatok času, stres, sociálna neistota, vyplývajúca najmä z možnosti straty zamestnania, neustálej inflácie a vysokej konkurencie na trhu.

Nepriaznivá sociálno – ekonomická situácia rodín sa prejavuje aj v kvalite rodinných vzťahov. Stres, neistota a napätie, ktoré ju sprevádzajú sa prejavujú v zhoršenej rodinnej atmosfére, v rodinnej klíme, rodinnej pohode – v tom, čo človek od rodiny najviac očakáva a čo pre deti vytvára podstatnú záruku pre ich zdravý vývin, aby sa vedeli správne začleniť do spoločnosti a následne, aby sa dokázali v nej aj správne orientovať.
kytičkované prasátko
Pri spomínaných problémoch nejde len o problémy spôsobené nedostatočným príjmom. Ide o znevýhodnenie rodín, ktoré sa prejavujú na jednej strane v nedostatočnom príjme, ale aj v súvislosti s nevyhovujúcimi podmienkami bývania, v prekážkach k vzdelávaniu, či kultúre a v nedostatočnej zdravotnej starostlivosti. Rodiny s takýmito problémami sú často vylúčené z účasti na aktivitách, ktoré sú bežné pre ostatných ľudí. Jeden z najčastejších problémov súčasnosti sú práve dlhy.

Pôžičky sú dnes bežnou súčasťou života. Sú dobré do tej miery, kým ich rodina dokáže splácať. Ak túto schopnosť stratí, nastávajú vážne problémy. Mnoho rodín stráca prehľad nad svojimi pôžičkami, respektíve nad svojimi príjmami a výdavkami a dostávajú sa do ešte väčších dlhov. Stáva sa a dosť často, že situácia je bezvýchodisková a rodina situáciu rieši prijatím ďalšej pôžičky na splatenie tej predošlej. Výsledkom je, že sa rodina dostáva do začarovaného kruhu dlhov.

Preto považuje za dôležité, aby sa pristúpilo k prevencii týchto problémov. Odborníci, ktorí pracujú s rodinami by mali rodiny naučiť hospodáriť, narábať s financiami a naučiť ich nevytvárať ďalšie dlhy.

I keď sa o to už niekoľko rokov intenzívne snažíme, sociálna práca so zadlženými rodinami v porovnaní s okolitými krajinami (napr. Nemecko, či Rakúsko) u nás neustále zaostáva. Chýbajú detailnejšie štatistiky z oblasti zadlženosti rodín, najmä také, ktoré by mali dlhodobý charakter.

Nezařazené